El treball social a l'escola es concreta en: 

 

    Detecció, intervenció/derivació i treball en xarxa davant situacions familiars complexes.

    Amb l’equip escolar: detecció d’indicadors de risc en les esferes de la higiene personal, absentisme escolar i altres associats al nucli familiar (estructura i dinàmica familiar o situacions socioeconòmiques precàries).

    Amb les especialistes de l’escola (fisioterapeutes, logopedes i mestra especialista en cultura digital i noves tecnologies de recolzament): posada en comú del material que necessita l'alumnat.

      Amb la infermera de l’escola: treball amb les famílies en les esferes de la higiene personal i controls mèdics.

     Amb les famílies: pla de treball encaminat a resoldre les dificultats que poden presentar, especialment les que es deriven de la discapacitat dels fills/es.

     Derivació i/o treball en xarxa amb serveis externs: Serveis Socials, Hospitals i ABS, CAD/EVO i Recursos especialitats d’atenció al discapacitat, entre altres.

    Informació, assessorament i tramitació de beques i ajuts per l'alumnat.

    Informacions convocatòries i requisits.

    Tramitació i seguiment en general.

    Suport addicional per a les famílies amb especials dificultats (nouvingudes, dificultats personals, de comprensió...).

    Recerca de solucions quan hi ha dificultats econòmiques per fer front a la part que toca pagar a les famílies.

    Informació i tramitació de recursos de lleure i respir.

    Tramitació estades al Centre de Curta Estada (Diputació de Barcelona).

    Gestió del Programa Personal de Suport de DINCAT (cangurs).

    Informacions vàries (casals d’estiu, esplais específics del Maresme i  activitats vàries).

    Informació i tramitació procés finalització escolaritat.

    Tramitació procés derivació a recurs d’adult.

    Informació procés incapacitació.

    Informació PFFC i PNC.

    Coordinació amb recursos d’adults interns i externs a l’entitat.

    Col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme en el servei de transport escolar.

    Altes/baixes i incidències.

    Actualització dades administratives i de salut pels autobusos escolars.

    Suport a l’equip directiu de l’escola en tasques administratives i de gestió.

    Actualització dades administratives dels alumnes (Entigest i RALC).

    Tramitació d’ajuts i subvencions (coordinació amb administració de la Fundació).

    Quotes escolars específiques i seguiment (coordinació amb administració de la Fundació).

    Suport a l’AMPA l’Arboç en tasques administratives i de gestió.

    Tramitació d’ajuts i subvencions.

    Suport en tasques administratives.

 

El servei de treball social a l'E.E.E. l'Arboç rep el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (COSPE) de la Generalitat de Catalunya 

 

 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació: articles 1, 2,6 bis, 22,40, 58,118, 120,122 bis, 123, da 4a, DF 1a i DF 4a (autonomia); 15, 84, 120, 121, 122 bis, 132 i DF 1a (projecte educatiu); 116, 119, 126, 127, 129, 131, 132, 138, 147, DA 27a, DT 6a i DF 1a (consell escolar); 119, 121, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 135, i DA 17a (claustre professors); i 104, 116, 122, 122 bis, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, DA 12a, DT 2a, DT 6a i DF 1a (directors)
 • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. Articles del 91 al 95 (PEC); 14.1 (PLC); 22.2d (alumnes); 25.1 i 23.3 (famílies); 28.3, 29.1a i 29.1.a (exercici funció docent); 30.1 (convivència); 53.2 (currículum); 56.6 (educació infantil); 77.2 (criteris pedagògics); 86.3h (serveis educatius); 97.4 (autonomia pedagògica); 98.2 (autonomia organitzativa); 104.5 (exercici de la funció docent); 108.1 i 3 (professionals d'atenció educativa i personal d'administració i serveis); 110.1 (formació permenent);114.2.b, 114.3 i 5 (llocs de treball plantilles); 115.1 i 2 (llocs de treball d'especial responsabilitat); 144.1 i 2 (PdD); 150.2.a i f (directors de centres privats concertats); DA 11a.1.a i 2.a (professionals atenció educativa)
 • Decret 102/2010, de 3 agost, d'autonomia dels centres educatius.
 • Decret 181/2008, 9 de setembre, pel que s'estableix l'ordencaió dels ensenyaments dee segon cicle d'educació infantil.
 • Decret 119/2015, 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.
 • Decret 187/2015,  25 d'agost, d'ordenació dels ensenyamnets de l'educació secundària obligatòria.
 • Decret 150/2017, 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.
 • Decret 299/1997, 25 de novembre, sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
 • Ordre ENS/164/2016, 14 de juny, determinen el procediment i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.
 • Ordre EDU/484/2009, 2 de novembre, determinen el procediment i requisits formals del procés d'avaluació del segon cicle d'educació infantil.
 • Ordre ENS/193/2002, 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre educatiu.

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana i castellana i, si escau, d'altres llengües o sistemes de comunicació i d'aprenentatge, pel procés d'ensenyament i aprenentatge com els criteris generals a la realitat sociolingüística del centre.

Aquest projecte lingüístic forma part del projecte educatiu de centre. 

En el cas del nostre centre, el PLC va acompanyat del projecte de Llengutage i comunicació augmentativa i alternativa específic de l'escola. 

 

Clica aquí per obrir-lo en PDF

 

Aquest projecte està en actual procés de revisió! (juny 2022)

Clica sobre la imatge per obrir el Projecte de Direcció 2018-2021