El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre educatiu.

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana i, si escau, d'altres llengües o sistemes de comunicació i d'aprenentatge, del seu procés d'ensenyament i aprenentatges com els criteris generals a la realitat sociolingüística del centre.

Els centres privats concertats elaboren el projecte lingüístic, que forma part del projecte educatiu de centre. 

En el cas del nostre centre, el PLC va acompanyat del projecte de Llengutage i comunicació específic de l'escola. 

 

Clica aquí per obrir-lo en PDF

 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació: articles 1, 2,6 bis, 22,40, 58,118, 120,122 bis, 123, da 4a, DF 1a i DF 4a (autonomia); 15, 84, 120, 121, 122 bis, 132 i DF 1a (projecte educatiu); 116, 119, 126, 127, 129, 131, 132, 138, 147, DA 27a, DT 6a i DF 1a (consell escolar); 119, 121, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 135, i DA 17a (claustre professors); i 104, 116, 122, 122 bis, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, DA 12a, DT 2a, DT 6a i DF 1a (directors)
 • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. Articles del 91 al 95 (PEC); 14.1 (PLC); 22.2d (alumnes); 25.1 i 23.3 (famílies); 28.3, 29.1a i 29.1.a (exercici funció docent); 30.1 (convivència); 53.2 (currículum); 56.6 (educació infantil); 77.2 (criteris pedagògics); 86.3h (serveis educatius); 97.4 (autonomia pedagògica); 98.2 (autonomia organitzativa); 104.5 (exercici de la funció docent); 108.1 i 3 (professionals d'atenció educativa i personal d'administració i serveis); 110.1 (formació permenent);114.2.b, 114.3 i 5 (llocs de treball plantilles); 115.1 i 2 (llocs de treball d'especial responsabilitat); 144.1 i 2 (PdD); 150.2.a i f (directors de centres privats concertats); DA 11a.1.a i 2.a (professionals atenció educativa)
 • Decret 102/2010, de 3 agost, d'autonomia dels centres educatius.
 • Decret 181/2008, 9 de setembre, pel que s'estableix l'ordencaió dels ensenyaments dee segon cicle d'educació infantil.
 • Decret 119/2015, 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.
 • Decret 187/2015,  25 d'agost, d'ordenació dels ensenyamnets de l'educació secundària obligatòria.
 • Decret 150/2017, 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.
 • Decret 299/1997, 25 de novembre, sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
 • Ordre ENS/164/2016, 14 de juny, determinen el procediment i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.
 • Ordre EDU/484/2009, 2 de novembre, determinen el procediment i requisits formals del procés d'avaluació del segon cicle d'educació infantil.
 • Ordre ENS/193/2002, 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

Organigrama on es mostren els engranatges de funcionament entre els diferents professionals i institucions entorn a l'escola.

CLICA AQUÍ PER VEURE'L

Les NOFC són  el conjunt de normes, acords i decisions d'organització i funcionament que s'adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC i en la PGC.

 

 Clica Aquí per obrir el DOC