Gràcies a la donació de Laptops HP, els alumnes de Bombers han pogut fer una activitat compartida i simultània, cadascú amb un Laptop amb el sofware i accés adequat a les característiques individuals de cada un. 

 

Gràcies a poder accedir a eines tecnològiques per a cada alumne dins l'aula, ens permet poder dissenyar activitats que fomenten un treball cooperatiu però a l'hora individual podent respectar així els ritmes, accesos i possibilitats de cada un.

Activitat: Mapa de paraules sobre el Mar.

Cada alumne, de manera individual en el seu Laptop, va creant i confeccionant una llista de paraules sobre el Mar en un document drive que a l'hora està compartit amb la resta de companys que també estan pensant i col·locant paraules a aquesta llista. La màgia de veure com van apareixen en la pantalla del laptop de cada un, altres paraules pensades i col·locades pels altres companys, ha facilitat en tot moment la concentració i atenció al llarg d'una activitat d'un treball cooperatiu. Un cop han donat per finalitzada la llista, l'han abocada al wordArt per fer un mapa de paraules com a resultat final.