El treball social a l'escola es concreta en: 

 

    Detecció, intervenció/derivació i treball en xarxa davant situacions familiars complexes.

    Amb l’equip escolar: detecció d’indicadors de risc en les esferes de la higiene personal, absentisme escolar i altres associats al nucli familiar (estructura i dinàmica familiar o situacions socioeconòmiques precàries).

    Amb les especialistes de l’escola (fisioterapeutes, logopedes i mestra especialista en cultura digital i noves tecnologies de recolzament): posada en comú del material que necessita l'alumnat.

      Amb la infermera de l’escola: treball amb les famílies en les esferes de la higiene personal i controls mèdics.

     Amb les famílies: pla de treball encaminat a resoldre les dificultats que poden presentar, especialment les que es deriven de la discapacitat dels fills/es.

     Derivació i/o treball en xarxa amb serveis externs: Serveis Socials, Hospitals i ABS, CAD/EVO i Recursos especialitats d’atenció al discapacitat, entre altres.

    Informació, assessorament i tramitació de beques i ajuts per l'alumnat.

    Informacions convocatòries i requisits.

    Tramitació i seguiment en general.

    Suport addicional per a les famílies amb especials dificultats (nouvingudes, dificultats personals, de comprensió...).

    Recerca de solucions quan hi ha dificultats econòmiques per fer front a la part que toca pagar a les famílies.

    Informació i tramitació de recursos de lleure i respir.

    Tramitació estades al Centre de Curta Estada (Diputació de Barcelona).

    Gestió del Programa Personal de Suport de DINCAT (cangurs).

    Informacions vàries (casals d’estiu, esplais específics del Maresme i  activitats vàries).

    Informació i tramitació procés finalització escolaritat.

    Tramitació procés derivació a recurs d’adult.

    Informació procés incapacitació.

    Informació PFFC i PNC.

    Coordinació amb recursos d’adults interns i externs a l’entitat.

    Col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme en el servei de transport escolar.

    Altes/baixes i incidències.

    Actualització dades administratives i de salut pels autobusos escolars.

    Suport a l’equip directiu de l’escola en tasques administratives i de gestió.

    Actualització dades administratives dels alumnes (Entigest i RALC).

    Tramitació d’ajuts i subvencions (coordinació amb administració de la Fundació).

    Quotes escolars específiques i seguiment (coordinació amb administració de la Fundació).

    Suport a l’AMPA l’Arboç en tasques administratives i de gestió.

    Tramitació d’ajuts i subvencions.

    Suport en tasques administratives.

 

El servei de treball social a l'E.E.E. l'Arboç rep el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (COSPE) de la Generalitat de Catalunya