El Consell Escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres. Per això és important que tothom, en la seva mesura, participi en la dinàmica escolar aprofitant aquests canals d'intervenció.

 

Els membres actuals del Consell Escolar de l'escola d'Educació Especial l'Arboç de Mataró són:

SECTOR TITULARITAT

 • Albert Vidal (director gerent de la Fundació el Maresme)
 • Cristina Carol (directora de l'escola)
 • Ester Berengué (sots-directora de l'escola)

SECTOR PROFESSORAT

 • Txell Tuxans
 • Dolors Torrent

SECTOR ATENCIÓ EDUCATIVA

 • Mercè Badell 

SECTOR PARES I MARES DE L'ALUMNAT

 • Pep Alonso
 • Fiorel·la Guerrero
 • Mario Serrano (AMPA)

SECTOR PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 • Gemma Carreras (secretària del Consell Escolar)

SECTOR AJUNTAMENT DE MATARÓ

 • Pepa Llobet Royo

                                                         ______________________________

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 • Intervenir en la designació i el cessament del director o directora del centre i en la selecció i l'acomiadament de docents, en els termes establerts per la legislació orgànica en aquesta matèria.
 • Participar en el procés d'admissió d'alumnes i garantir el compliment de les normes que el regulen.
 • Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d'autorització de percepcions, o la comunicació de l'establiment de percepcions, segons que escaigui, per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars establerts legalment i no coberts pels contractes programa, si se n'han subscrit.
 • Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el retiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a les quantitats percebudes a què fa referència l'apartat anterior.
 • Conèixer la resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s'ajusti a la normativa vigent. A instància de mares, pares o tutors, el consell escolar pot revisar les decisions relatives a conductes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència en el centre i proposar, si escau, les mesures pertinents.
 • Participar en l'aprovació de les normes de funcionament del centre, les seves adequacions i la programació general anual proposades pel titular del centre.
 • Participar en la supervisió i avaluació del desenvolupament de la programació anual del centre en l'àmbit docent i en l'àmbit administratiu i dels resultats que se n'obtenen.
 • Participar en l'aplicació de la línia pedagògica general del centre, aprovar la carta de compromís educatiu, a proposta del titular o la titular del centre, i elaborar directrius per a programar i desenvolupar les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn del centre, i, a proposta del titular o la titular del centre, aprovar els acords de coresponsabilitat i de subscripció de contractes programa i avaluar-ne l'aplicació.
 • Assessorar el titular del centre en l'elaboració del projecte educatiu.

 link del departament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/centres-privats-concertats/ 

_____________________________________________________________________________________________